مرور مدافع

مدافع

منوچهر صفروف

شماره پیراهن: 55 تاریخ تولد: 10 خرداد 1380 قد: 177 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 30 آذر 1400 پای تخصصی: راست محل…

وحدت هنانوف

شماره پیراهن: 66 تاریخ تولد: 4 مرداد 1379 قد: 183 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 30 آذر 1400 پای تخصصی: راست محل تولد:…

علی جودکی

شماره پیراهن: 38 تاریخ تولد: یک شهریور 1379 قد: 177 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 10 مرداد 1400 پای تخصصی: چپ محل…

علی نعمتی

شماره پیراهن: 6 تاریخ تولد: 19 بهمن 1374 قد: 182 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 2 شهریور 1400 پای تخصصی: چپ محل تولد:…

فرشاد فرجی

شماره پیراهن: 3 تاریخ تولد: 18 فروردین 1373 قد: 180 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 25 اسفند 1399 پای تخصصی: راست محل…

مهدی شیری

شماره پیراهن: 17 تاریخ تولد: 11 بهمن 1369 قد: 172 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: یک خرداد 1397 پای تخصصی: راست محل…

سعید آقایی

شماره پیراهن: 77 تاریخ تولد: 20 بهمن 1373 قد: 184 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 11 شهریور 1399 پای تخصصی: چپ محل…