تصمیم عجیب ایان والیر؛ می‌خواهم داور بدنسازی شوم! | سرخ نیوز

تصمیم عجیب ایان والیر؛ می‌خواهم داور بدنسازی شوم!

کدخبر (229451) | 27 شهریور 1402 | ساعت 11:53
0 412
تصمیم عجیب ایان والیر؛ می‌خواهم داور بدنسازی شوم!
این هفته برای ایان والیر که به تازگی بازنشستگی خود را اعلام کرده، بسیار پرفراز و نشیب بود. به همین دلیل او در کانال یوتیوبی خود به پرسش هوادارانش درباره اتفاقات پیش‌رو پاسخ داده و برنامه آینده خود را اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار سرخ نیوز ایان والیر حدود 10سالاست کهدر لیگحرفه‌ایIFBBحضور داشت وترکیبیازتودهعضلانی،تقارنعضلات واخلاق کاریبود که باعث شد او در رویدادهای بین‌المللی مختلف بدرخشد و به دستاوردهای بزرگی برسد.

اینبدنسازکاناداییدارایچندینقهرمانیدرمسابقات حرفه‌ای استو در طول دوران حرفه‌ایخود چهارمرتبه رویصحنه مستر المپیاحضور پیدا کرده است.

بهترینعملکردوالیرقرار گرفتندر جایگاههفتمدر مستر المپیا2020 بودهاست؛ همان سالی که بیگ رامی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در این مدت ایان والیر به طور همزمان مربی برادر همسرش، کریس بامستد نیز بوده و او را آموزش داده است. بدنسازی که توانسته 4 قهرمانی دسته فیزیک کلاسیک مستر المپیا را بدست آورد.

با این حال سال گذشته این دو بدنساز با یکدیگر قطع همکاری کردند و والیر در فاصله چند هفته مانده به مستر المپیا 2022 در بیانیه‌ای اعلام کرد کهدیگر مسئولیت مربیگری بامستد را برعهده نخواهد داشت.

پس از این اتفاق کریس بامستد همکاری فنی خود را با هنی رامبد بزرگ آغاز کرد که منجر به کسب چهارمین عنوان مستر المپیای وی شد. در عین حال ایان والیر بدترین نتیجه دوران بدنسازی خود را کسب کرد و در رده یازدهم مسابقات دسته اوپن قرار گرفتکه پایین‌ترین جایگاهدر دوران حرفه‌ایاو بود.

تصمیم عجیب ایان والیر؛ می‌خواهم داور بدنسازی شوم!

درحالیکهوالیر به دنبال رستگاری در مستر المپیا بود، تصمیم گرفت بدون سر و صدا درسوپرشویتورنتو پرو 2023 بازگشتخود را به بدنسازی اعلام کند. او در این رویدادحسن مصطفیرا شکست داد وبه مدال طلارسید. در حالیکه طرفداران تصور می‌کردندوالیردردوره بعدی مسترالمپیاحضور خواهد داشت، پس از بازنشستگیاو اینبرنامه‌هاتغییرکرد. با اینحالهنوز بسیاری از طرفداران در مورد آینده این بدنساز بازنشسته و احتمال همکاری وی با کریس بامستد کنجکاو هستند.

والیرمی‌گوید کریس بامستد تحتهدایتهنیرامبدقرار دارد ودیگربه تخصص مربیگریاو نیازندارد.

فکر نمی‌کنم نیازی به بازگشت من باشد. هنی رامبد یکی از بهترین مربیان تاریخ است. او ویژگی‌هایی دارد که کار با او را لذت بخش می‌کند و کارش را با کریس دیده‌ام. در سال گذشته او بهترین عملکرد را داشت. من 3 قهرمانی مستر المپیا را با کریس بدست آوردم. او یک بدنسار با استعداد ژنتیکی فوق العاده است و من قطعا به اندازه رامبد نتوانستم نسبت به بدنش شناخت خوبی بدست آورم.ما در سال‌های 2019 و 2020 عملکرد خوبی کنار هم داشتیم. او در حجم عضلات و کاندیشن عالی بود.اما شما به روندیکههنیدارد نگاه کنید.

او خیلیپیچیدهاست.او به خوبیمی‌داند که چگونه مشکل را حل کند. اوواقعا استراتژی خودش را دارد.کریسمثلیکاستخوان خشکومثلیکخانه پربود.کسی به جز هنی رامبد نمی‌توانست او را از نقطه اوج سال قبلش فراتر ببرد. نمی‌دانم او چرا باید به من برگردد چراکه در حال حاضر بهترین مربی جهان را دارد.من دوست دارم بیشتربه عنوانیکهوادار و حامیو فقط به عنوان برادرکنارشباشم.

تصمیم عجیب ایان والیر؛ می‌خواهم داور بدنسازی شوم!

ایان والیرقصد دارد به عنوان داور و مربیبدنساز،شانس خودرا آزمایشکند.

قطعا به عنوان یک قاضی وارد میدان شوم.من در واقع قرار است در اولیننمایشخود در اوتووا در پایاناکتبر داوریآزمایشیکنم. قطعابرایمدتیآن را دنبال خواهم کرد.

والیربرخیاز برترینبدنسازانی که در مستر المپیا 2023 بهترین فیزیک‌های بدنی را دارند، نام برد.

منبر اساس فیزیکبدنیو بر اساس افرادیکه واقعابا آنها دوست هستم،بدنسازانمورد علاقه‌ایدارم. من همه اینبچه‌ها را تا حدودیمی‌شناسم. بدیهیاست که من با برخیاز آنها به طور منظم‌تر از دیگرانصحبت می‌کنم.امامنطرفدار بدنسازانیمانند اندرو جکدو فیزیک بدنشهستم. اویکیاز باورنکردنی‌ترینفیزیک‌هایبدنیرا دارد. درکلانسفورددیوانهبه نظر می‌رسد. اینهابدنسازانیهستند که من بدیهیاست که می‌خواهم آنها راآمادهببینمزیرااز نظر زیباییشناسیو بدنسازیاز فیزیکآنها را دوست دارم.

باتوجه به اینکهوالییربرایمستر المپیا2023 واجد شرایطبود، طرفداران از تصمیمسریعاو برایبازنشستگیمتعجب شدند. کریسبامستد برایتوضیحبیشتردر مورد طرز فکر و فرآیندتصمیمگیری‌اش، درقسمت اخیرپادکستThe Truthبا مربیخودهنیرامبدصحبت کرد. بامستد گفتکه به خاطرتاثیرشبر روی تصمیموالیرخوشحال است و گفت که می‌توانددر دلش بگویدکه"می‌دانستکارش تمام شده است".

حتیبا وجود اینکهتصمیماو برایبازنشستگیناگهانیبه نظر می‌رسید،ایانوالیرتاکیدکرد که اینتصمیمبرایمدتیدر پس ذهن او نقش بستهبود.

طنین آواز قوی سیاه روی استیج اورلاندو؛ بریان آنسلی به دسته کلاسیک فیزیک بازگشت

طنین آواز قوی سیاه روی استیج اورلاندو؛ بریان آنسلی به دسته کلاسیک فیزیک بازگشت

بیشتر بخوانید
26 شهریور 1402 | ساعت 01:16
بیشتر بخوانید

رونمایی هادی چوپان از فیگور برنده ؛ یک گام بلند دیگر به سمت ساندوی دوم

رونمایی هادی چوپان از فیگور برنده ؛ یک گام بلند دیگر به سمت ساندوی دوم

بیشتر بخوانید
26 شهریور 1402 | ساعت 20:02
بیشتر بخوانید

نتایج مسابقات بدنسازی قهرمانی اروپا 2023 / ریگان گرایمز و جبران شکست مقابل ناتان دی آشا

نتایج مسابقات بدنسازی قهرمانی اروپا 2023 / ریگان گرایمز و جبران شکست مقابل ناتان دی آشا

بیشتر بخوانید
26 شهریور 1402 | ساعت 18:35
بیشتر بخوانید

واکنش نیک واکر به نظرات طرفداران بدنسازی در فضای مجازی؛ از اینکه حمایتم نمی‌کنند، لذت می‌برم!

واکنش نیک واکر به نظرات طرفداران بدنسازی در فضای مجازی؛ از اینکه حمایتم نمی‌کنند، لذت می‌برم!

بیشتر بخوانید
26 شهریور 1402 | ساعت 15:01
بیشتر بخوانید

واکنش‌های بین‌المللی به عدم صدور ویزای بهروز تابانی؛ واقعا کارتان شرم‌آور است!

واکنش‌های بین‌المللی به عدم صدور ویزای بهروز تابانی؛ واقعا کارتان شرم‌آور است!

بیشتر بخوانید
25 شهریور 1402 | ساعت 23:06
بیشتر بخوانید

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
در حال دریافت...
وبگردی
چمن مصنوعی پدل
رونالدو
شما آفلاین هستید...